Macq en GDPR
Ons streven naar privacy van gegevens

Macq verbindt zich ertoe de algemene verordening inzake gegevensbescherming na te leven ( BBPR ), die in werking zal treden op 25 mei 2018. De verordening bevat de belangrijkste wijzigingen in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in de afgelopen 20 jaar. Het is bedoeld om de EU-burgers meer controle te geven over hun gegevens en om een aantal bestaande privacy- en veiligheidswetten te verenigen in één allesomvattende wet. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat Macq van GDPR een prioriteit heeft gemaakt en aanzienlijke en strategische middelen heeft ingezet voor onze inspanningen om aan GDPR te voldoen. Deze post schetst onze aanpak en vooruitgang tot nu toe.

Wat Macq doet

Net als veel andere wereldwijde softwarebedrijven is Macq bezig met de uitrol van zijn bedrijfsbrede GDPR-nalevingsstrategie voor de periode tot mei 2018 en daarna. Macq is zich ervan bewust dat onze klanten vereisten hebben onder GDPR die rechtstreeks worden beïnvloed door hun gebruik van Macq-producten en -diensten, en Macq zet zich in om onze klanten te helpen te voldoen aan hun eisen onder GDPR en de lokale wetgeving. Hieronder volgen enkele voorbeelden van initiatieven die Macq heeft genomen om te voldoen aan de GDPR-vereisten die zowel voor Macq als voor onze klanten gelden:

- Ervoor zorgen dat onze producten zijn ontworpen in overeenstemming met ISO27001 , ISO27002 en ISO27018 normen. Deze normen weerspiegelen veel van de beveiligings- en privacyvereisten van GDPR en zullen onze klanten een transparant kader bieden om onze softwareontwikkeling en datamanagement praktijken te meten. Op dit moment zijn we bezig met het certificeren van de volgende Cloud producten: Macq Mobility Manager Software voor ISO en zal zo snel mogelijk daarna alle andere producten certificeren. Voor meer informatie over onze huidige certificeringen en verplichtingen, zie Vertrouwen @ Macq - Toewijding tot het volgen van alle aanvullende veiligheids- en privacymaatregelen die in het kader van het GDPR vereist zijn. - Wanneer we gegevens buiten de EU overdragen, wijden we ons toe tot het passende mechanismen voor gegevensoverdracht, zoals vereist door het BBPR. Dit is inclusief onze huidige Privacy Shield certificering (zie hieronder). - Assisteren met betrekking tot de beveiliging en privacy van de verwerking, het melden van inbreuken aan de regelgevers en het onmiddellijk melden van inbreuken aan klanten en gebruikers. - Assisteren bij de beveiliging van de gegevensverwerking en privacybepalingen, onze klanten en eindgebruikers op de hoogte brengen van inbreuken op de persoonlijke gegevens en het onmiddellijk communiceren van dergelijke inbreuken. - Ervoor zorgen dat Macq-medewerkers die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van Macq-klanten en deze verwerken, zijn getraind in de omgang met die gegevens en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van die gegevens te handhaven. - Leveranciers die persoonlijke gegevens verwerken volgens dezelfde praktijken en normen op het gebied van gegevensbeheer, beveiliging en privacy als wij zelf hanteren. - zich ertoe verbinden om gegevenseffectbeoordelingen uit te voeren en waar nodig overleg te plegen met EU-regelgevers.

BBPR Q&A

Verwerkt Macq persoonlijke gegevens van haar klanten?

Ja, Macq verwerkt Persoonsgegevens van klanten om de producten en diensten aan te bieden en voor andere beperkte doeleinden die zijn opgesomd in onze Privacybeleid .

Waar verstuurt Macq mijn gegevens naartoe?

Ons doel is om onze klanten veilige, snelle en betrouwbare diensten te leveren. Als leverancier van wereldwijde diensten voeren wij onze diensten uit met gemeenschappelijke operationele praktijken en functies in verschillende rechtsgebieden. Vandaag de dag slaat Macq gegevens op in zijn AWS-datacenters in de VS en Ierland. Macq kan ook werknemers en aannemers in Europa en daarbuiten toegang geven tot bepaalde gegevens voor productontwikkeling, klanten en technische ondersteuning. We maken in onze Privacybeleid dat klantgegevens in deze landen gehost kunnen worden vanuit deze landen of vanuit daar toegankelijk zijn.

Kunt u garanderen dat mijn gegevens op een bepaalde locatie (bijv. Europa) blijven?

Hoewel we om prestatieredenen prioriteit geven aan het hosten van uw gegevens op de locatie die het dichtst bij uw grootste gebruikersbestand ligt, zullen sommige functies van Macq-service en productfuncties nog steeds vereisen dat gegevens worden overgedragen naar andere landen. Bovendien kan het nodig zijn dat Macq-personeel toegang heeft tot gegevens die in de EU zijn opgeslagen vanuit een niet-EU-land om technische en ondersteunende redenen.

Is Macq Privacy Shield gecertificeerd?

Ja, u kunt onze Privacy Shield certificeringen bekijken door contact met ons op te nemen.

Is Macq SOC2 gecertificeerd?

Ja, we hebben onlangs SOC2 Type 1 certificeringen voor Macq Mobility Manager afgerond. U kunt meer te weten komen door contact met ons op te nemen.

Meer middelen

Macq zet zich voor 100% in voor het succes van klanten en de bescherming van klantgegevens. Daarom kunnen onze klanten rekenen op onze inzet voor de naleving van GDPR. Voor meer informatie kunt u terecht op Vertrouwen @ Macq met inbegrip van:

- Privacy - U bent baas over uw eigen gegevens, en wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy.
- Veiligheid - Onze klantgerichte cultuur zorgt ervoor dat veiligheid een topprioriteit is.
- Naleving - Wij streven ernaar om ons te houden aan algemeen aanvaarde normen en voorschriften zodat u zich op uw gemak kan voelen.
- Beleid en rapporten - Wij zijn transparant in ons beleid om u te helpen begrijpen hoe wij uw gegevens beheren.


Vertrouwen @ Macq:

Service Organization Control (SOC)

De rapporten van Macqs Service Organization Control (SOC) zijn gecertificeerd door een derde partij en laten zien hoe Macq de belangrijkste compliancecontroles en -doelstellingen behaalt. Het doel van deze rapporten is om u en uw auditors te helpen inzicht te krijgen in de controles die zijn ingesteld ter ondersteuning van de activiteiten en naleving bij Macq.Macq heeft SOC2-certificaten voor Macq Mobility Manager Software Suite behaald. Als u een exemplaar van de SOC3 wilt downloaden, kunt u contact met ons opnemen.

ISO/IEC 27001 - Informatiebeveiligingsbeheersysteem

ISO/IEC 27001 is wereldwijd erkend als de belangrijkste informatiebeveiligingssysteem (ISMS) standaard. ISO/IEC 27001 maakt ook gebruik van de uitgebreide beveiligingscontroles die in ISO/IEC 27002 worden beschreven. De basis van deze certificering is de ontwikkeling en implementatie van een rigoureus security management programma, inclusief de ontwikkeling en implementatie van een Information Security Management System (ISMS). Deze algemeen erkende en gerespecteerde internationale veiligheidsnorm specificeert dat bedrijven die gecertificeerd zijn ook:

- Systematisch onze informatiebeveiligingsrisico's evalueren, rekening houdend met de impact van beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden
- Een uitgebreide suite van informatiebeveiligingscontroles ontwerpen en implementeren om beveiligingsrisico's aan te pakken
- Een overkoepelend audit en compliance managementproces implementeren om ervoor te zorgen dat de controles voortdurend aan onze behoeften voldoen.

Macq-producten die onder het toepassingsgebied van ISO/IEC 27001 vallen. Neem contact met ons op om het Macq ISO/IEC 27001-certificaat te bekijken..

ISO/IEC 27018 - Gedragscode voor de bescherming van persoonsgegevens in de cloud

ISO/IEC 27018 is een gedragscode die zich richt op de bescherming van persoonsgegevens in de cloud. Het is gebaseerd op de informatiebeveiligingsnorm ISO/IEC 27002 en biedt aanvullende implementatierichtlijnen voor ISO/IEC 27002-controles die van toepassing zijn op de publieke cloud Personally Identifiable Information (PII). Het biedt ook een reeks aanvullende controles en bijbehorende richtlijnen die bedoeld zijn om in te spelen op de vereisten voor de bescherming van de openbare cloud PII die niet in de bestaande ISO/IEC 27002-controleset aan de orde komen.Macq-producten die onder het toepassingsgebied van ISO/IEC 27018 vallen.Neem contact met ons op om het Macq ISO/IEC 27018-certificaat te bekijken

De Veiligheidsnorm van de Gegevens van de de Industrieën van de betaalkaartindustrieën

Wij geven om de veiligheid van uw creditcard en we verachten fraudeurs! Wanneer u met uw creditcard betaalt voor Macq-producten of -diensten, kunt u er zeker van zijn dat wij veel aandacht geven aan de veiligheid van die transactie. Wij zijn een Level 2 handelaar en we werken samen met Qualified Security Assessor (QSA) om onze naleving van PCI DSS te beoordelen. Wij voldoen momenteel aan PCI DSS v3.2, SAQ A.

Cloud Security Alliance - Security, Trust, and Assurance Registry

Een CSA STAR Level 1 Questionnaire voor Macq is beschikbaar om te downloaden op de website van de Cloud Security Alliance STAR Registry.Het CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) is een gratis, publiek toegankelijk register dat de beveiligingscontroles van verschillende cloud computing-aanbiedingen documenteert en klanten helpt bij het beoordelen van de veiligheid van cloudaanbieders waarmee zij momenteel werken of waarmee zij een contract afsluiten. Macq is een CSA STAR-registrant en lid van de Cloud Security Alliance (CSA) heeft de Cloud Security Alliance (CSA) Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) ingevuld. De nieuwste versie van de CAIQ, afgestemd op de Cloud Controls Matrix (CCM) v.3.0.1 van CSA, geeft antwoord op meer dan 300 vragen die een cloudklant of een cloud security auditor aan een cloudaanbieder kan stellen.

Onze dienstverleners

Wij stellen hoge eisen aan onze dienstverleners. Datacenters, colocatie en managed service providers ondergaan regelmatig SOC1-, SOC2- en/of ISO/IEC 27001-audits om hun praktijken te controleren.De resultaten van deze audits worden jaarlijks minimaal geëvalueerd als onderdeel van ons vendor management programma. In het geval dat deze audits materiële bevindingen hebben waaruit we vaststellen dat wij of onze klanten risico's ondervinden, werken we samen met de dienstverlener om inzicht te krijgen in de mogelijke impact op de klantgegevens en om hun herstelinspanningen te volgen totdat het probleem is opgelost.

Onze praktijken valideren

Onafhankelijke audits door derden

Wij maken gebruik van onafhankelijke derden om onze praktijken te toetsen aan de meest gewilde normen en voorschriften in de wereld. Deze beoordelingen vinden ten minste eens per jaar plaats en worden uitgevoerd door wereldwijd gerespecteerde audit- en beveiligingsbedrijven die onafhankelijk en grondig zijn in hun evaluaties. Wij nemen hun meldingen serieus en beschikken over processen om eventuele risico's voor ons of onze klanten aan te pakken.

Externe en interne applicatiebeveiligingstests

Ons beveiligingsteam voert doorlopend geautomatiseerde en handmatige applicatiebeveiligingstests en netwerkkwetsbaarheidstests uit om potentiële beveiligingslekken en bugs op onze desktop-, web- en mobiele applicaties te identificeren en te patchen. We werken ook samen met beveiligingsspecialisten van derden en andere leden van de community voor veiligheidsonderzoek in de sector. Zie onze richtlijnen voor het indienen van een kwetsbaarheid en ons indieningsformulier voor het melden van beveiligingslekken.

Voortdurende verbetering

Een essentieel onderdeel van elk informatiebeveiligingsprogramma is de voortdurende verbetering van beveiligings- en complianceprogramma's, -systemen en -controles. Macq zet zich in om feedback te vragen van verschillende interne teams, klanten, interne en externe auditors en om onze beveiligings-, privacy- en compliance-processen en -controles in de loop der tijd te verbeteren.


Privacybeleid

Wat valt onder deze polis

Uw privacy is belangrijk voor ons, en dus is het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

- Welke informatie wij over u verzamelen

- Hoe we verzamelde informatie gebruiken

- Hoe we verzamelde informatie delen

- Hoe we verzamelde informatie opslaan en beveiligen

- Hoe u toegang krijgt tot uw informatie en hoe u deze kunt controleren

- Hoe we internationaal verzamelde informatie overdragen

- Andere belangrijke privacy informatie

Dit Privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt, of anderszins met ons communiceert, tenzij een ander beleid wordt weergegeven. Macq, wij en ons verwijzen naar Macq SA en al onze dochterondernemingen. Wij bieden een breed scala aan producten, waaronder onze cloud, server en datacenter producten. Wij verwijzen naar al deze producten, samen met onze andere diensten en websites als Diensten in dit beleid.

Dit beleid legt ook uw keuzes uit over hoe wij informatie over u gebruiken. Uw opties bevatten onder andere hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaalde vormen van gebruik van informatie over u en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie over u en hoe u deze kunt bijwerken. Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze diensten of doe geen zaken met enig ander aspect van ons bedrijf. .

Wanneer wij de Diensten verlenen onder contract met een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever), controleert die organisatie de informatie die door de Diensten wordt verwerkt. Voor meer informatie, zie de Kennisgeving aan Eindgebruikers hieronder.

Welke informatie wij over u verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u onze Diensten gebruikt en wanneer andere bronnen deze aan ons verstrekken, zoals hieronder verder beschreven.

Informatie die u ons verstrekt

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze in de Diensten invoert of op een andere manier rechtstreeks aan ons verstrekt.

Account- en profielinformatie: Wij verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert voor een account, uw profiel aanmaakt of wijzigt, voorkeuren instelt, zich aanmeldt voor of aankopen doet via de Diensten. U geeft bijvoorbeeld uw contactgegevens en, in sommige gevallen, factuurgegevens op wanneer u zich registreert voor de Diensten. U heeft ook de mogelijkheid om een displaynaam, profielfoto, profielfoto, functiebenaming en andere details toe te voegen aan uw profielinformatie die in onze diensten moet worden weergegeven. Wij houden uw voorkeuren bij wanneer u instellingen selecteert binnen de Diensten.

Inhoud die u levert via onze producten: De Diensten omvatten de Macq-producten die u gebruikt, waarbij we inhoud verzamelen en opslaan die u plaatst, verzendt, ontvangt en deelt. Deze inhoud bevat alle informatie over u die u wenst op te nemen. Voorbeelden van inhoud die we verzamelen en opslaan zijn: de samenvatting en beschrijving toegevoegd aan een JIRA-probleem, de pagina's die u aanmaakt in Confluence, de berichten die u uitwisselt in Stride, uw repositories en pull requests in Bitbucket, opmerkingen die u invoert in verband met een incident in Statuspagina, en alle feedback die u ons geeft. Inhoud bevat ook de bestanden en links die u naar de Diensten uploadt. Als u een server- of datacenterversie van de Services gebruikt, doen wij niet aan het hosten, opslaan, verzenden, ontvangen of verzamelen van informatie over u (met inbegrip van uw inhoud), behalve in uitzonderlijke gevallen, wanneer toegestaan door uw beheerder: we verzamelen feedback die u ons rechtstreeks via het product verstrekt en; we verzamelen inhoud met behulp van analysetechnieken die de informatie die u of uw organisatie zou kunnen identificeren, filteren of op een andere manier schrobben om informatie uit te sluiten; en we verzamelen clickstreamgegevens over hoe u met de Services communiceert en functies in de Services gebruikt. Server- en datacenterbeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie van de Diensten via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de transmissie op het lokale netwerkniveau te blokkeren.

Inhoud die u aanbiedt via onze websites: De Diensten omvatten ook onze websites die eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij verzamelen andere inhoud die u naar deze websites stuurt, waaronder sociale media of sociale netwerksites die door ons worden beheerd. U geeft ons bijvoorbeeld inhoud wanneer u feedback geeft of wanneer u deelneemt aan interactieve functies, enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, activiteiten of evenementen.

Informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen: De Diensten omvatten ook onze klantenondersteuning, waarbij u ervoor kunt kiezen om informatie te verstrekken over een probleem dat u ondervindt met een Dienst. Of u zich nu aanwijst als technisch contactpersoon, een support ticket opent, rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers spreekt of op een andere manier in contact treedt met ons support team, u wordt gevraagd om contactinformatie, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en alle andere documentatie, screenshots of informatie die nuttig kan zijn bij het oplossen van het probleem.

Betalingsinformatie: Wij verzamelen bepaalde betalings- en factureringsgegevens wanneer u zich registreert voor bepaalde betaalde diensten. Wij vragen u bijvoorbeeld om bij de registratie een factureringsvertegenwoordiger aan te wijzen, inclusief naam en contactgegevens. U kunt ook betalingsinformatie verstrekken, zoals betaalkaartgegevens, die wij verzamelen via beveiligde betalingsverwerkingsdiensten.

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u gebruik maakt van de Diensten

Wij verzamelen informatie over u wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, inclusief het surfen op onze websites en het nemen van bepaalde acties binnen de Diensten.

Uw gebruik van de Diensten : Wij houden bepaalde informatie over u bij wanneer u onze Diensten bezoekt en er interactie mee heeft. Deze informatie omvat de functies die u gebruikt, de links waarop u klikt, het type, de grootte en de bestandsnamen van de bijlagen die u naar de Diensten uploadt, veelgebruikte zoektermen en hoe u met anderen op de Diensten omgaat. We verzamelen ook informatie over de teams en mensen met wie u werkt en hoe u met hen samenwerkt, zoals met wie u het meest samenwerkt en met wie u het vaakst communiceert. Als u een server- of datacenter-versie van de Services gebruikt, is de informatie die wij verzamelen over uw gebruik van de Services beperkt tot clickstreamgegevens over de manier waarop u met de Services communiceert en functies in de Services gebruikt, naast de inhoudelijke informatie die wordt beschreven in Inhoud die u via onze producten levert, hierboven. Server- en datacenterbeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie van de Diensten via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de transmissie op het lokale netwerkniveau te blokkeren.

Apparaat- en verbindingsinformatie: Wij verzamelen informatie over uw computer, telefoon, tablet of andere apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Deze apparaatinformatie omvat uw verbindingstype en instellingen wanneer u onze diensten installeert, opent, bijwerkt of gebruikt. We verzamelen via uw apparaat ook informatie over uw besturingssysteem, browsertype, IP-adres, URL's van verwijzende/afsluitpagina's, apparaatidentificaties en crashgegevens. Wij gebruiken uw IP-adres en/of landvoorkeur om uw locatie bij benadering aan te geven om u een betere service ervaring te bieden. Hoeveel van deze informatie we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Server- en datacenter Servicebeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de overdracht op het lokale netwerkniveau te blokkeren.

Cookies en andere traceertechnologieën: Macq en onze externe partners, zoals onze reclame- en analysepartners, gebruiken cookies en andere traceertechnologieën (bijvoorbeeld webbeacons, apparaatidentifiers en pixels) om functionaliteit te bieden en u te herkennen in verschillende diensten en apparaten. Voor meer informatie, zie onze Cookies en Tracking Notice die informatie bevat over hoe u deze cookies en traceertechnologieën kunt controleren of uitschakelen.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen

Wij ontvangen informatie over u van andere Service gebruikers, van diensten van derden, van onze gerelateerde bedrijven en van onze zakelijke en kanaalpartners.

Andere gebruikers van de Diensten : Andere gebruikers van onze Diensten kunnen informatie over u verstrekken wanneer zij inhoud leveren via de Diensten. U kunt bijvoorbeeld worden genoemd in een JIRA-uitgave die door iemand anders is geopend. Wij ontvangen ook uw e-mailadres van andere gebruikers van de Dienst wanneer zij dit verstrekken om u uit te nodigen voor de Diensten. Op dezelfde manier kan een beheerder uw contactgegevens verstrekken wanneer zij u aanwijzen als de facturerings- of technische contactpersoon op uw bedrijfsaccount.

Andere diensten die u aan uw account koppelt : Wij ontvangen informatie over u wanneer u of uw beheerder een dienst van derden met onze diensten integreert of koppelt. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt of inlogt op de Services met behulp van uw Google-gegevens, ontvangen wij uw naam en e-mailadres zoals toegestaan door uw Google-profielinstellingen om u te verifiëren. U of uw beheerder kan onze Diensten ook integreren met andere diensten die u gebruikt, bijvoorbeeld om u toegang te geven tot bepaalde inhoud van een derde partij via onze Diensten, deze op te slaan, te delen en te bewerken. U kunt bijvoorbeeld toestemming geven voor het openen, weergeven en opslaan van bestanden van een dienst voor het delen van documenten door derden binnen de interface van de Services. Of u kunt onze Services machtigen om verbinding te maken met een agenda van een derde partij zodat uw vergaderingen en verbindingen voor u beschikbaar zijn via de Services. U kunt onze Services machtigen om een contactlijst of adresboek te synchroniseren, zodat u gemakkelijk verbinding kunt maken met die contacten binnen de Services of hen kunt uitnodigen om met u samen te werken aan onze Services. De informatie die wij ontvangen wanneer u onze Diensten koppelt of integreert met een dienst van derden is afhankelijk van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid dat door die dienst van derden wordt gecontroleerd. U dient altijd de privacy-instellingen en kennisgevingen in deze diensten van derden te controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons bekend worden gemaakt of worden gedeeld met onze diensten.

Macq Partners : Wij werken samen met een wereldwijd netwerk van partners die advies, implementatie, training en andere diensten rond onze producten leveren. Sommige van deze partners helpen ons ook om onze producten op de markt te brengen en te promoten, leads voor ons te genereren en onze producten door te verkopen. Wij ontvangen informatie van deze partners, zoals factuurgegevens, facturerings- en technische contactgegevens, bedrijfsnaam, welke Macq-producten u hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent, welke evaluatiegegevens u hebt verstrekt, welke evenementen u hebt bijgewoond en in welk land u zich bevindt.

Andere partners : Wij ontvangen informatie over u en uw activiteiten op en naast de Diensten van derde partijen, zoals reclame- en marktonderzoekspartners die ons informatie verstrekken over uw interesse in en betrokkenheid bij onze Diensten en online advertenties.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

Hoe we de informatie die we verzamele gebruiken, is mede afhankelijk van welke diensten u gebruikt, hoe u ze gebruikt en welke voorkeuren u aan ons heeft meegedeeld. Hieronder vindt u de specifieke doeleinden waarvoor wij de informatie die wij over u verzamelen.

Om de Diensten te leveren en uw ervaring te personaliseren: Wij gebruiken informatie over u om de Diensten aan u te leveren, inclusief om transacties met u te verwerken, u te authenticeren wanneer u inlogt, klantenondersteuning te bieden en de Diensten te beheren en te onderhouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld de naam en de foto die u in uw account opgeeft om u aan andere gebruikers van de Service te identificeren. Onze diensten omvatten ook op maat gemaakte functies die uw ervaring personaliseren, uw productiviteit verhogen en uw vermogen om effectief samen te werken met anderen verbeteren door automatisch de activiteiten van uw team te analyseren om zoekresultaten, activiteitenfeeds, meldingen, verbindingen en aanbevelingen te leveren die het meest relevant zijn voor u en uw team. Zo kunnen we bijvoorbeeld de door u opgegeven functiebenaming en activiteit gebruiken om de zoekresultaten terug te geven die volgens ons relevant zijn voor uw functie. We gebruiken de informatie over u ook om u in contact te brengen met andere teamleden die op zoek zijn naar uw vakkennis. Wij kunnen uw e-maildomein gebruiken om uw aansluiting bij een bepaalde organisatie of branche af te leiden om de inhoud en ervaring die u op onze websites ontvangt te personaliseren. Wanneer u meerdere diensten gebruikt, combineren we informatie over u en uw activiteiten om een geïntegreerde ervaring te bieden, bijvoorbeeld om u in staat te stellen informatie van de ene dienst te vinden tijdens het zoeken vanuit een andere dienst of om relevante productinformatie te presenteren terwijl u door onze websites reist.

Voor onderzoek en ontwikkeling: Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze diensten slimmer, sneller, veiliger, geïntegreerd en nuttig voor u te maken. We gebruiken collectieve leerervaringen over hoe mensen onze diensten gebruiken en feedback die ons rechtstreeks wordt gegeven om problemen op te lossen en om trends, gebruik, activiteitenpatronen en gebieden voor integratie en verbetering van de diensten te identificeren. Om bijvoorbeeld de @benoem-functie te verbeteren, analyseren we automatisch de recente interacties tussen gebruikers en hoe vaak ze elkaar @benoemen om de meest relevante verbindingen voor gebruikers aan het licht te brengen. We analyseren en aggregeren automatisch veelgebruikte zoektermen om de nauwkeurigheid en relevantie te verbeteren van de voorgestelde onderwerpen die automatisch worden ingevuld wanneer u de zoekfunctie gebruikt. In sommige gevallen passen we deze leerervaringen toe op onze diensten om soortgelijke functies te verbeteren en te ontwikkelen of om de diensten die u gebruikt beter te integreren. We testen en analyseren ook bepaalde nieuwe functies met sommige gebruikers voordat we de functie uitrollen naar alle gebruikers.

Om met u te communiceren over de Diensten : Wij gebruiken uw contactgegevens om transactiecommunicatie te versturen via e-mail en binnen de Diensten, inclusief het bevestigen van uw aankopen, u herinneren aan het verlopen van uw abonnements, het beantwoorden van uw opmerkingen, vragen en verzoeken, het verlenen van klantenondersteuning, en het verzenden van technische berichten, updates, beveiligingswaarschuwingen, en administratieve berichten. Wij sturen u e-mailberichten wanneer u of anderen met u communiceren op de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u op een pagina of een ticket staat vermeld of wanneer een taak aan u is toegewezen. Wij bieden ook communicatie op maat op basis van uw activiteit en interacties met ons. Bepaalde acties die u in de Diensten onderneemt, kunnen bijvoorbeeld automatisch een functie of suggestie van een derde partij binnen de Diensten activeren die deze taak gemakkelijker zou maken. We sturen u ook communicatie als u naar een bepaalde dienst gaat om u te helpen om beter gebruik te maken van die dienst. Deze communicatie maakt deel uit van de Diensten en in de meeste gevallen kunt u zich er niet voor afmelden. Als er een opt-out beschikbaar is, vindt u die optie in de communicatie zelf of in uw accountinstellingen.

Het op de markt brengen, promoten en stimuleren van betrokkenheid bij de diensten: Wij gebruiken uw contactgegevens en informatie over hoe u de Diensten gebruikt om promotionele berichten te verzenden die voor u van specifiek belang kunnen zijn, onder meer via e-mail en door Macq-advertenties weer te geven op websites en toepassingen van andere bedrijven, evenals op platforms zoals Facebook en Google. Deze communicatie is gericht op het stimuleren van betrokkenheid en het maximaliseren van wat u uit de Services haalt, inclusief informatie over nieuwe functies, onderzoeksverzoeken, nieuwsbrieven en evenementen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We communiceren ook met u over nieuwe productaanbiedingen, promoties en wedstrijden. U kunt controleren of u deze communicatie ontvangt zoals hieronder beschreven onder Opt-out van communicatie.

Klantenservice: Wij gebruiken uw gegevens om technische problemen op te lossen, om te reageren op uw verzoeken om hulp, om crashinformatie te analyseren en om de diensten te repareren en te verbeteren.

Voor veiligheid en beveiliging: Wij gebruiken informatie over u en uw gebruik van de Service om accounts en activiteiten te verifiëren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren en om schendingen van het servicebeleid te identificeren.

Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen : Wanneer de wet dit vereist of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, gebruiken wij informatie over u in verband met juridische claims, nakoming, regelgevende en auditfuncties, en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

Met uw toestemming : Wij gebruiken de informatie over u waar u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen voor een specifiek doel dat hierboven niet vermeld staat. Zo kunnen we met uw toestemming bijvoorbeeld getuigenissen of verhalen van klanten publiceren om de diensten te promoten.

Rechtsgrondslagen voor verwerking (voor EER-gebruikers) :

Als u een individu bent in de Europese Economische Ruimte (EER), verzamelen en verwerken we alleen informatie over u als we hiervoor een wettelijke basis hebben onder de toepasselijke EU-wetgeving. De wettelijke basis is afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat wij uw informatie alleen daar verzamelen en gebruiken waar dat nodig is:

- Wij hebben het nodig om u de Diensten te leveren, waaronder ook om de Diensten te exploiteren, klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies te bieden en de veiligheid en beveiliging van de Diensten te beschermen;
- Het dient een legitiem belang (dat niet wordt verworpen door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de Diensten op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
- U geeft ons toestemming om ditvoor een specifiek doel te doen; of
- We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u hebt ingestemd met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken omdat wij of een derde partij (bijv. uw werkgever) een legitiem belang hebben om dit te doen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat u de Diensten niet langer gebruikt..

Hoe we informatie delen die we verzamelen

We maken samenwerkingstools, en we willen dat ze goed voor u werken. Dit betekent dat wij informatie via de Diensten en met bepaalde derden delen. We delen informatie die we over u verzamelen op de manieren die hieronder worden besproken, inclusief informatie gerelateerd aan mogelijke bedrijfsoverdrachten, maar wij doen niet aan het verkopen van informatie over u aan adverteerders of andere derde partijen.

Delen met andere gebruikers van de dienst

Wanneer u de Diensten gebruikt, delen wij bepaalde informatie over u met andere gebruikers van de Diensten.

Voor samenwerking: U kunt inhoud maken, die informatie over u kan bevatten, en anderen toestemming geven om die inhoud te zien, te delen, te bewerken, te kopiëren en te downloaden op basis van de instellingen die u of uw beheerder (indien van toepassing) selecteert. Sommige van de samenwerkingsfuncties van de Services geven sommige of al uw profielinformatie weer aan andere gebruikers van de Service weer wanneer u specifieke inhoud deelt of met specifieke inhoud interageert. Wanneer u bijvoorbeeld commentaar geeft op een Confluence-pagina of een Jira-probleem, tonen wij uw profielfoto en naam naast uw commentaar, zodat andere gebruikers met toegang tot de pagina of het probleem begrijpen wie de opmerking heeft gemaakt. Wanneer u een Stride bericht naar een andere gebruiker stuurt, kan de ontvanger alle informatie op uw profielkaart bekijken. Ook wanneer u een Confluence-pagina publiceert, wordt uw naam weergegeven als de auteur van die pagina, en servicegebruikers met toestemming om de pagina te bekijken kunnen ook uw profielinformatie bekijken. Houd er rekening mee dat sommige aspecten van de diensten, zoals Confluence-pagina's of Bitbucket repositories openbaar gemaakt kunnen worden, wat betekent dat alle geplaatste inhoud, inclusief informatie over u, openbaar kan worden bekeken en geïndexeerd door en teruggestuurd in de zoekresultaten van zoekmachines. U kunt bevestigen of bepaalde eigenschappen van de Service publiekelijk zichtbaar zijn vanuit de Services of door contact op te nemen met de betreffende beheerder.

Beheerde accounts en beheerders: Als u zich registreert of toegang krijgt tot de Diensten via een e-mailadres met een domein dat eigendom is van uw werkgever of organisatie, en een dergelijke organisatie wenst een account of site op te zetten, kan bepaalde informatie over u, waaronder uw naam, profielfoto, contactinformatie, inhoud en gebruik van uw account in het verleden, toegankelijk worden voor de beheerder van die organisatie en andere gebruikers van de Diensten die hetzelfde domein delen. Als u een beheerder bent voor een bepaalde site of groep gebruikers binnen de Services, kunnen wij uw contactgegevens delen met huidige of vroegere gebruikers van de Service, met als doel het faciliteren van Service-gerelateerde verzoeken.

Community Forums : Onze websites bieden publiek toegankelijke blogs, forums, issue trackers en wiki's zoals Macq Developer Community. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze websites verstrekt - met inbegrip van profielinformatie die is gekoppeld aan het account dat u gebruikt om de informatie te plaatsen - kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door elk lid van het publiek dat toegang heeft tot deze websites. Uw berichten en bepaalde profielgegevens kunnen ook na het beëindigen van uw account achterblijven. Wij verzoeken u dringend om rekening te houden met de gevoeligheid van de informatie die u in deze diensten invoert. Wilt u een verzoek indienen tot verwijdering van uw informatie van openbaar toegankelijke websites die door ons worden beheerd, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. In dat geval laten wij u weten of en waarom wij dat niet kunnen.

Delen met derden

Wij delen informatie met derden die ons helpen onze diensten te exploiteren, te leveren, te verbeteren, te integreren, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

Service Providers : Wij werken samen met externe dienstverleners om website en applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, betalingsverwerking, analyse en andere diensten voor ons te leveren, waarvoor zij toegang moeten hebben tot of gebruik moeten maken van informatie over u. Als een serviceprovider toegang moet hebben tot informatie over u om namens ons diensten te verlenen, doet hij/zij dit onder nauwe instructie van ons, met inbegrip van beleid en procedures die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen.

Macq Partners : Wij werken samen met derden die advies, verkoop en technische diensten leveren en klantoplossingen rond de diensten implementeren. Wij kunnen uw gegevens delen met deze derde partijen in verband met hun diensten, zoals om te helpen met facturering en incasso, om lokale ondersteuning te bieden en om maatwerk te leveren. We kunnen ook informatie delen met deze derde partijen als u akkoord gaat met het delen van die informatie.

Apps van derden: U, uw beheerder of andere gebruikers van de Dienst kunnen ervoor kiezen om nieuwe functionaliteit toe te voegen of het gedrag van de Diensten te veranderen door apps van derden binnen de Diensten te installeren. Hierdoor kunnen apps van derden toegang krijgen tot uw account en informatie over u zoals uw naam en e-mailadres en alle inhoud die u ervoor kiest om bij deze apps te gebruiken. Als u een technisch of facturatiecontactpersoon bent die op een account staat vermeld, delen we uw gegevens met de externe app-aanbieder bij de installatie. Het beleid en de procedures van apps van derden worden niet door ons gecontroleerd en dit privacybeleid heeft geen betrekking op de manier waarop apps van derden uw informatie gebruiken. We raden u aan om het privacybeleid van derden te bekijken voordat u verbinding maakt met of gebruik maakt van hun applicaties of diensten om meer te weten te komen over hun privacy- en informatieverwerkingspraktijken. Als u bezwaar maakt tegen het delen van informatie over u met deze derden, kunt u de app verwijderen.

Links naar sites van derden: De diensten kunnen links bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten waarvan het privacybeleid kan verschillen van het onze. Als u informatie verstrekt aan een van die sites van derden, is uw informatie onderworpen aan hun privacybeleid, niet aan dit privacybeleid. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Social Media Widgets : De Diensten kunnen links bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten waarvan het privacybeleid kan verschillen van het onze. Uw gebruik van en alle informatie die u aan een van deze sites van derden verstrekt, is onderworpen aan hun privacybeleid, niet aan dit privacybeleid.

Widgets van derden: Sommige van onze diensten bevatten widgets en sociale mediafuncties, zoals de Twitter tweetknop. Deze widgets en functies verzamelen uw IP-adres, welke pagina u bezoekt op de Diensten, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Widgets en social media functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze diensten. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies levert.

Met uw toestemming : Wij delen informatie over u met derden wanneer u ons daarvoor toestemming geeft. Zo tonen we vaak persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze publieke websites. Met uw toestemming kunnen wij uw naam naast de getuigenis plaatsen.

Naleving van handhavingsverzoeken en toepasselijke wetgeving : Handhaving van onze rechten : In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij informatie over u delen met een derde partij als wij van mening zijn dat het delen van deze informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheidsvereisten, (b) onze overeenkomsten, beleidsregels en servicevoorwaarden af te dwingen, (c) de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen, (d) Macq, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten, of (e) te reageren op een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw geloven dat we informatie openbaar moeten maken om de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon te voorkomen. Voor meer informatie over hoe wij reageren op verzoeken van de overheid, kunt u contact met ons opnemen.

Delen met gelieerde bedrijven

We delen informatie die we verzamelen met gelieerde bedrijven en, in sommige gevallen, met potentiële gelieerde bedrijven. Gelieerde bedrijven zijn bedrijven die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door ons. De bescherming van dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die wij in deze omstandigheden delen.

Hoe we informatie opslaan en beveiligen die we verzamelen

Opslag en beveiliging van informatie

We maken gebruik van data hosting service providers in de Verenigde Staten en Ierland om de informatie die we verzamelen te hosten en we gebruiken technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Voor meer informatie over waar wij uw informatie opslaan, zie Contact.

Hoewel wij voorzorgsmaatregelen treffen om uw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van het internet, kunnen wij niet garanderen dat gegevens, tijdens de overdracht via het internet of tijdens het opslaan op onze systemen of anderszins onder onze hoede, absoluut veilig zijn voor binnendringing door anderen.

Als u gebruikmaakt van onze server of datacenterdiensten, ligt de verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de opslag en de toegang tot de informatie die u in de diensten plaatst bij u en niet bij Macq. We raden gebruikers van servers of datacenters ten zeerste aan om SSL te configureren om het onderscheppen van gegevens die via netwerken worden verzonden te voorkomen en om de toegang tot de databases en andere gebruikte opslagpunten te beperken.

Hoe lang bewaren we informatie

Hoe lang we de informatie die we over u verzamelen bewaren, hangt af van het soort informatie, zoals hieronder nader beschreven. Na een dergelijke tijd zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

Account and Profile Information: Account informatie : Wij bewaren uw account informatie zolang uw account actief is en een redelijke periode daarna in het geval u besluit om de Diensten opnieuw te activeren. We bewaren ook een deel van uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en om onze diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Waar we informatie bewaren voor verbetering en ontwikkeling van onze diensten, nemen we stappen om informatie die u direct identificeert te elimineren en gebruiken we de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze diensten aan het licht te brengen, niet om specifiek de persoonlijke kenmerken van u te analyseren.

Informatie die u deelt over de Diensten : Als uw account gedeactiveerd of uitgeschakeld is, zullen sommige van uw informatie en de inhoud die u heeft verstrekt, achterblijven om uw teamleden of andere gebruikers in staat te stellen volledig gebruik te maken van de Diensten. Zo blijven we bijvoorbeeld berichten weergeven die u naar de gebruikers hebt gestuurd die ze hebben ontvangen en blijven we de door u verstrekte inhoud weergeven.

Beheerde accounts : Indien de diensten via een organisatie (bv. uw werkgever) aan u ter beschikking worden gesteld, bewaren wij uw gegevens zolang als de beheerder van uw account dit vereist. Voor meer informatie, zie Beheerd accounts en beheerders hierboven.

Marketinginformatie: Als u ervoor hebt gekozen om marketingmails van ons te ontvangen, bewaren wij informatie over uw marketingvoorkeuren gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst uw interesse in onze Diensten kenbaar heeft gemaakt, zoals wanneer u voor het laatst een e-mail van ons hebt geopend of uw Macq-account niet langer gebruikt. We bewaren informatie die is afgeleid van cookies en andere traceertechnologieën gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop deze informatie is gecreëerd.

Hoe u toegang krijgt tot uw informatie en hoe u deze kunt controleren

U hebt bepaalde keuzes tot uw beschikking betreft uw informatie. Hieronder volgt een samenvatting van die keuzes, hoe ze uit te voeren en eventuele beperkingen.

Uw keuzes :

U hebt het recht om een kopie van uw gegevens op te vragen, om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens (ook voor marketingdoeleinden), om de verwijdering of beperking van uw gegevens te vragen, of om uw gegevens in een gestructureerd, elektronisch formaat op te vragen. Hieronder beschrijven we de tools en processen voor het indienen van deze verzoeken. U kunt een aantal van de keuzes maken door in te loggen op de Services en gebruik te maken van de instellingen die beschikbaar zijn binnen de Services of uw account. Als de diensten voor u worden beheerd door een beheerder (zie Kennisgeving aan eindgebruikers hieronder), moet u mogelijk eerst contact opnemen met uw beheerder om u te helpen met uw verzoeken. Voor alle andere verzoeken kunt u om hulp te vragen contact met ons opnemen, zoals aangegeven in de rubriek Contact hieronder.

Uw verzoek en keuzes kunnen in bepaalde gevallen beperkt zijn: bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek informatie over een andere persoon zou onthullen, of als u vraagt om informatie te verwijderen die wij of uw beheerder wettelijk zijn toegestaan te bewaren of waarbij wij of uw beheerder dwingende legitieme belangen hebben om te bewaren. Wanneer u ons hebt gevraagd om gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld door apps van derden te installeren, dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden-dienstverleners om uw informatie te laten verwijderen of anderszins te beperken. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar u vindt dat uw rechten zijn geschonden.

Toegang tot en bijwerken van uw informatie: Onze diensten en bijbehorende documentatie geven u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde informatie over u vanuit de dienst en deze bij te werken. U kunt bijvoorbeeld toegang krijgen tot uw profielinformatie vanuit uw account en zoeken naar inhoud die informatie over u bevat met behulp van trefwoorden in de Service. U kunt uw profielinformatie binnen uw profielinstellingen bijwerken en inhoud die informatie over u bevat, wijzigen met behulp van de bewerkingshulpmiddelen die bij die inhoud horen.

Deactiveren van uw account : Indien u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kan het zijn dat u of uw beheerder uw dienstenaccount kan deactiveren. Als u uw eigen account kunt deactiveren, is die instelling beschikbaar in uw accountinstellingen. Neem anders contact op met uw beheerder. Als u een beheerder bent en niet in staat bent om een account te deactiveren via uw beheerdersinstellingen, neem dan contact op met Macq-ondersteuning . Houd er rekening mee dat het deactiveren van uw account uw informatie niet verwijdert; uw informatie blijft zichtbaar voor andere gebruikers van de Dienst op basis van uw vroegere deelname aan de Diensten. Voor meer informatie over het verwijderen van uw gegevens, zie hieronder.

Verwijderen van uw gegevens: Onze diensten en bijbehorende documentatie geven u de mogelijkheid om bepaalde informatie over u te verwijderen uit de dienst. U kunt bijvoorbeeld inhoud die informatie over u bevat verwijderen met behulp van het trefwoord zoeken en bewerken van die inhoud en u kunt bepaalde profielinformatie binnen uw profielinstellingen verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor registratiedoeleinden, om transacties af te ronden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Verzoek om te stoppen met het gebruik van uw gegevens: In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken, op te slaan, te gebruiken of anderszins te verwerken wanneer u van mening bent dat wij niet over de juiste rechten beschikken om dit te doen. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat een Services-account voor u is aangemaakt zonder uw toestemming of als u niet langer een actieve gebruiker bent, kunt u ons verzoeken uw account te verwijderen zoals voorzien in dit beleid. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een beperkt doel te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen om die toestemming in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen, zoals hieronder vermeld. Wanneer u dergelijke verzoeken indient, hebben we mogelijk tijd nodig om uw verzoek te onderzoeken en te vergemakkelijken. Als er sprake is van vertraging of geschil over de vraag of wij het recht hebben om uw informatie te blijven gebruiken, zullen wij het verdere gebruik van uw informatie beperken tot het verzoek wordt gehonoreerd of het geschil is opgelost, op voorwaarde dat uw beheerder geen bezwaar maakt (indien van toepassing). Als u bezwaar maakt tegen het delen van informatie over u met een app van derden, schakelt u de app uit of neemt u contact op met uw beheerder om dit te doen.

Geen berichten ontvangen : U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele communicatie van ons door gebruik te maken van de afmeldlink in elke e-mail, het bijwerken van uw e-mailvoorkeuren binnen uw Service account instellingen menu, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld om uw contactgegevens te laten verwijderen uit onze promotionele e-mail lijst of registratie database. Zelfs nadat u zich afmeldt voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, blijft u transactieberichten van ons ontvangen met betrekking tot onze Diensten. U kunt zich afmelden voor sommige notificatieberichten in uw accountinstellingen.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van andere bedrijven die lid zijn van het Network Advertising Initiative of die zich abonneren op de Digital Advertising Alliances Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising. Voor meer informatie over deze praktijk en om uw mogelijkheden te begrijpen, kunt u terecht op onze website: http://www.aboutads.info , http://optout.networkadvertising.org/ en http://www.youronlinechoices.eu .

Cookiecontroles uitschakelen: Relevante browsergebaseerde cookiecontroles worden beschreven in onze Cookies & Tracking Notice .

Send Do Not Track Signals : Sommige browsers hebben functies voor Do Not Track (DNT) ingebouwd die een signaal kunnen sturen naar de websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Omdat er nog geen gemeenschappelijke interpretatie van het DNT-signaal bestaat, reageren onze diensten momenteel niet op DNT-signalen van de browser. U kunt gebruik maken van het scala aan andere hulpmiddelen die wij bieden om de verzameling en het gebruik van gegevens te controleren, inclusief de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van marketing van ons, zoals hierboven beschreven.

Data portabiliteit: Data portabiliteit is de mogelijkheid om een deel van uw informatie te verkrijgen in een formaat dat u van de ene service provider naar de andere kunt verplaatsen (bijvoorbeeld wanneer u uw mobiele telefoonnummer overbrengt naar een andere provider). Afhankelijk van de context geldt dit voor sommige van uw informatie, maar niet voor al uw informatie. Indien u hierom vraagt, zullen wij u een elektronisch bestand met de basisgegevens van uw account en de informatie die u aanmaakt over de ruimtes die u onder uw uitsluitende controle heeft, zoals uw persoonlijke Bitbucket repository.

Hoe we informatie overdragen die we internationaal verzamelen

Internationale overdracht van informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen wereldwijd informatie en slaan deze informatie voornamelijk op in de Verenigde Staten en Ierland. Wij dragen uw informatie over, verwerken deze en slaan deze op buiten het land waar u woont, naar alle plaatsen waar wij of onze externe dienstverleners actief zijn om u de Diensten te leveren. Wanneer wij uw gegevens overdragen, nemen wij maatregelen om deze te beschermen.

Internationale overdrachten binnen de Macq-bedrijven: Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, dragen wij informatie over aan Ierland of de Verenigde Staten en geven wij toegang tot die informatie vanuit landen waarin de Macq-bedrijven eigenaar of exploitant zijn voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming als de wetten van veel van de landen waar onze klanten en gebruikers gevestigd zijn. Wanneer we informatie over u delen binnen en tussen gelieerde ondernemingen van Macq, maken we gebruik van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en vertrouwen we op het EU-VS en Zwits-V.S. Privacy Shield Framework om de overdracht van informatie die we verzamelen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland te waarborgen. Zie onze Privacy Shield mededeling hieronder voor meer informatie of neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Internationale overdrachten aan derden: Sommige van de in dit privacybeleid beschreven derden, die ons diensten verlenen op basis van een contract, zijn gevestigd in andere landen die mogelijk niet dezelfde wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming hebben als het land waar u woont. Wanneer wij informatie van klanten in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland delen, maken wij gebruik van de EU-VS en Zwits-V.S. Privacy Shield Frameworks, door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, bindende bedrijfsvoorschriften voor de overdracht aan gegevensverwerkers of andere passende wettelijke mechanismen om de overdracht te waarborgen. Zie onze Privacy Shield Notice hieronder.

Mededeling over het privacyschild

Macq, Inc. en haar Amerikaanse dochterondernemingen (Macq Network Service, Inc., Dogwood Labs, Inc, en Trello, Inc.) delen mee aan en voldoen aan de EU-VS en Zwits-VS Privacy Shield Frameworks en de Privacy Shield Principles met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van informatie over u die wordt overgedragen van de Europese Unie of Zwitserland (voor zover van toepassing) naar de V.S. Wij zorgen ervoor dat de Privacy Shield Principles van toepassing zijn op alle informatie over u die onder dit privacybeleid valt en wordt ontvangen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Op grond van de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van informatie over u die wij ontvangen uit de EU en Zwitserland en voor de verdere overdracht aan een derde partij die namens ons als agent optreedt. Wij houden ons aan de Privacy Shield Principles voor dergelijke verdere overdrachten en blijven aansprakelijk in overeenstemming met de Privacy Shield Principles indien derde partijen die wij inschakelen om dergelijke informatie over u namens ons te verwerken dit doen op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield Principles, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Voor meer informatie over het Privacy Shield Program en om de certificering van Macq te bekijken, zie hier www.privacyshield.gov .

We raden u aan om contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld als u een klacht heeft over het privacyschild (of een algemene privacygerelateerde klacht). Als u een onopgelost privacy- of gegevensgebruiksprobleem hebt dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze In de VS gehuisveste derde partij die geschillenbeslechting aanbiedt (gratis). Door middel van deze derde partij die geschillenbeslechting aanbiedt, hebben wij ons er ook toe verbonden om samen te werken en de informatie en adviezen van een informeel panel van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte en/of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (voor zover van toepassing) met betrekking tot onopgeloste klachten (zoals verder beschreven in de Privacy Shield Principles) na te leven en in stand te houden. U kunt ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (indien van toepassing) voor onopgeloste klachten.

Onder bepaalde voorwaarden, meer volledig beschreven op de Privacy Schild website , ook wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage.

Andere belangrijke privacy informatie

Kennisgeving aan eindgebruikers

Veel van onze producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Wanneer de Diensten aan u beschikbaar worden gesteld via een organisatie (bijv. uw werkgever), is die organisatie de beheerder van de Diensten en is zij verantwoordelijk voor de accounts en/of Service sites waarover zij controle heeft. Als dit het geval is, kunt u uw vragen over gegevensbescherming richten aan uw beheerder, aangezien uw gebruik van de Diensten onderworpen is aan het beleid van die organisatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van een beheerdersorganisatie, die anders kunnen zijn dan dit beleid..

Beheerders zijn in staat om:

- vereisen dat u uw accountwachtwoord opnieuw instelt;
- uw toegang tot de Diensten beperken, opschorten of beëindigen;
- toegang tot informatie in en over uw account;
- toegang tot of behoud van informatie die is opgeslagen als onderdeel van uw account;
- apps van derden of andere integraties installeren of verwijderen

In sommige gevallen kunnen beheerders ook:

- de toegang tot uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen;
- het e-mailadres van uw account te wijzigen;
- uw informatie te wijzigen, inclusief profielinformatie;
- uw vermogen om informatie te bewerken, te beperken, te wijzigen of te verwijderen te beperken

Zelfs als de Diensten momenteel niet door een organisatie aan u worden geleverd, als u een e-mailadres gebruikt dat door een organisatie is verstrekt (zoals uw werk e-mailadres) om toegang te krijgen tot de Diensten, dan kan de eigenaar van het domein dat aan uw e-mailadres is gekoppeld (bijvoorbeeld uw werkgever) de administratieve controle over uw account en het gebruik van de Diensten op een later tijdstip opeisen. U wordt op de hoogte gebracht als dit gebeurt.

Als u niet wilt dat een beheerder de controle over uw account of het gebruik van de Diensten kan uitoefenen, gebruik dan uw persoonlijke e-mailadres om u te registreren voor of toegang te krijgen tot de Diensten. Als een beheerder nog geen controle over uw account of toegang tot de services heeft, kunt u het e-mailadres van uw account bijwerken via uw accountinstellingen in uw profiel. Zodra een beheerder de controle over uw account of het gebruik van de Services heeft bevestigd, kunt u het e-mailadres van uw account niet meer wijzigen zonder toestemming van de beheerder.

Neem contact op met uw organisatie of raadpleeg het organisatiebeleid van uw beheerder voor meer informatie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid nu en dan wijzigen. We zullen alle wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen significant zijn, zullen we een meer prominente kennisgeving plaatsen door een kennisgeving toe te voegen op de startpagina's van de Services, inlogschermen, of door u een e-mailbericht te sturen. We zullen ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief bewaren waar u het kan raadplegen. Wij raden u aan ons privacybeleid te lezen wanneer u de Diensten gebruikt om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen.